DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94491

Антропологічні та аксіологічні виміри буття інформаційної культури як простору для самореалізації особистості

В. В. Мельник

Анотація


Мета статті - проаналізувати буття інформаційної культури та дослідити  сутність категорії «буття» в історії соціально-філософської думки, яка має багато характеристик. Для реалізації мети досліджено фундаментальні принципи, найбільш загальні категорії і представлено визначення буття інформаційної культури особистості в інформаційному просторі. Методологія - соціоаксіологічний, системний і синергетчиний методи і підходи, що дозволили глибоко проникнути в «сутнісну матерію» інформаційного простору. Інформаційне буття культури представлено як особливий зріз інформаційного простору, що  створює поле для реалізації специфіки  спілкування.  Обгрунтовано сутність антропологічного і аксіологічного підходів до буття інформаційної  культури як простору для самореалізації особистості. З'ясовано системно-синергетичну методологію буття інформаційної культури, що являє собою зверхскладну, самоорганізовану систему. Висновок: наукова новизна дослідження в тому, що охарактеризовано інформаційну культуру буття людини у синергетичному розумінні, з точки зору постмодерністської методології як культурного контексту, в основі якого принцип децентрації соціокультурної реальності

Ключові слова


інформаційна культура; буття культри; самореалізація особистості; антропологічний підхід; аксіологічний підхід; синергетична методологія; постмодернізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Heidegger M. Time s bytie: Articles and vystupleniâ. – M.: Respublika, 1993. – 447 s.

Voronkova V.G. Metaphysical dimensions of the human being (human problems at the turn of the Millennium): [Monograph]/v.g. Voronkova. – Zaporizhzhya: Pavel, 2000. – 176 s.

Voronkova V. G. Formation of anthropological paradigm of political management in the conditions of globalization / V.G. Voroknova / /Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [collection of scientific papers] / jig. ed.V. G. Voronkova.- Zaporozhye: RVV ZDIA.Issue 34. 2008. Pp. 24-42.

Voronkova V.G. Place and role of Ukraine in contemporary processes of globalization / V.G. Voroknova // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [collection of scientific papers] / jig. ed. V. G. Voronkova. Zaporozhye : RVV ZDIA.Issue 37. 2009. Pp. 16-32.

Melnik V. Socio-philosophical analysis of the influence and interaction of individual and globalised society/ V. Melnik // Humanitarian bulletin Zaporizhzhya State Engineering Academy:-Zaporozhye: publishing ZDIA, 2011. Issue 46. Pp. 96-108.

Globalistika: International meždisciplinarnyj ènciklopedičeskij dictionary/Hl. Ed. : S. s. Mazur, a. n. Chumakov.-Moscow-St. Petersburg-n-th: IC «ELIMA», ID of "Peter", 2006.-1160 s.

Nnikitenko V. O. Modern geokul′tura as a sociocultural phenomenon//Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya: publishing ZDIA, 2013. Issue 53. Pp. 261-270.

Ryzhova I. S. Designer dìâl′snst′ : essence, sturuktura, mechanism, orientation/s. Ryzhova/Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy: [GS Sciences Ave] Zaporozhye: publishing ZDIA, 2005. Issue 22. Pp. 156-169.

Ryzhova I.S. Theoretical and metodologčnì principles of industrial dihzajngu / I.S. . Ryzhova Cultural Bulletin: scientific-theoretical Yearbook Bottom Nadnìprânŝini. – Zaporozhye: 2005. Issue 15. Pp. 148-155.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Хайдеггер М. Время и бытие: Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. – 447 с.

2. Воронкова В. Г. Метафізичні виміри людського буття (проблеми людини на зламі тисячоліть): [Монографія ] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : Павел, 2000. - 176 с.

3. Воронкова В. Г. Формування антропологічної парадигми політичного менеджменту в умовах глобалізації / В. Г. Ворокнова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії:[ збірник наукових праць]/ голов.ред. В. Г. Воронкова - Запоріжжя: РВВ ЗДІА.- Вип.№ 34.–2008. – С.24-43.

4. Воронкова В. Г. Місце і роль України в глобалізаційних процесах сучасності / В. Г. Воронкова //             Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [ збірник наукових праць] / голов.ред. В. Г. Воронкова – Запоріжжя : РВВ ЗДІА. – Вип. № 37. – 2009. – С.16-32.

5. Мельник В. В. Соціально-філософський аналіз взаємовпливу і взаємодії особистості і глобалізованого соціуму / В. В.Мельник // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011. – Вип.46. – С.96-108.

6. Глобалистика: Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред. : И.И.Мазур, А.Н.Чумаков. – М.- Спб- Н.-Й: ИЦ «ЕЛИМА», ИД «Питер», 2006.- 1160 с.

7. Нікітенко В. О.    Сучасна геокультура як соціокультурний феномен / В. О.Нікітенко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – Випуск №53. – С. 261-270.

8. Рижова І. С. Дизайнерська діяльsнсть: сутність, стуруктура, механізм, спрямованість / І. С. Рижова / Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [зб.наук.пр.] - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2005. – Вип.22. – С.156-169.

9. Рижова І. С. Теоретико-методологчні засади індустріального дихзайнгу / І.С.Рижова Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Надніпрянщини.- Запоріжжя : 2005. – №15. – С. 148-155.

Copyright (c) 2017 В. В. Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941