Соціально-психологічні засади виробничої діяльності

Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах

Анотація


В статті здійснено аналіз причин і наслідків соціальних втрат робіт підвищеної небезпеки. Визначено ймовірність нещасних випадків від психологічних і мотиваційних дій працівників. Розглянуто негативний вплив емоцій у колективі та в процесі праці. Наведено психологічну оцінку людини в залежності від типу темпераменту та індивідуальних рис особистості. Запропоновано засоби і заходи підвищення надійності людського чинника в системі "людина-машина-виробниче середовище"

Ключові слова


соціальні втрати; ймовірність; емоції; психологічна оцінка; темперамент; особистість; пропозиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamchuk V. V. Ergonomics. Textbook. - M.: Yuniti-Dana, 1999. -254 с.

Gogìtašvìlì G.G. , Lapin V.M. Care management and risk according to international standards: Navch. posb. - K.: Кnowledge,2007-367с.

Psikhologija bezpeki praci. - Mode of access: mnvk2.at.ua psikhologija... bezpeki praci...

Gusev V. State іnnovatsіyna polіtika: metodologіya formuvannya ta vprovadzhennya [Monografіya] / V. O. Gusev. – Donetsk : Ûgo-Vostok, 2011. – 624 s.

Bulgakov S. N. The philosophy of economy / S. N. Bulgakov. – Moscow: Science, 1990. – 443 p.

Beckherst D. Philosophy of activity / D. Beckherst // Questions of philosophy. – 1996. – № 5. – P. 32-36.

Andrutshenko А. І. Social responsibility: theoretical-methodological aspect of analysis / А. І. Andrutshenko // Bulletin of Kharkov national V. N. Karazin university. – 2009. – Issu 23. – P. 133-135.

Gorokhov V. G. Introduction to philosophy of technique / V. G. Gorokhov, V. M. Rozin. – Moscow: INFRA-M, 1998. – 224 p.

Kravchenko M. V. Ways of improvement of government control safety and labour protection in the system of social security: / [electronic resource] M. V. Kravchenko.

Yaroshevska V. M. L Yaroshevska, V. M. Labour protection in industry / V. M. Yaroshevska. – Kiev: VD «Professional», 2004. – 286 p.

Vodennìkov S. A., Tarasov V. K., Rumyantsev V. R., Shklyar T. V. Management risks to save lives of people / S. A. Vodennìkov, V. K. Tarasov, V.R. Rumyantsev, T.V.. Shklyar // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works / ed. V. G. Voronkovoï. - Issue. 67. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2016. P. 267-275.

Tarasov V. K., Rumyantsev V. R. Solutions to social problems in the production / V.K. Tarasov, V.R. Rumyantsev // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works / ed. V. G. Voronkovoï. - Issue. 62. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2015. P. 264-270.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адамчук В. В. Эргономика. Учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 1999г.-254с.

2. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. - К. : Знання, 2007. – 367 с.

3. Псисхологія безпеки праці. - Режим доступу : mnvk2.at.ua psikhologija… bezpeki… praci

4. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження : [Монографія] / В. О. Гусєв. – Донецьк : Юго-Восток, 2011.– 624с.

5. Булгаков С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. – М. : Наука, 1990. – 443 с.

6. Бекхерст Д. Философия деятельности / Д. Бекхерст // Вопросы философии. – 1996. – № 5. – С. 32-36.

7. Андрущенко А. І. Соціальна відповідальність : теоретико-методологічний аспект аналізу / А. І. Андрущенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 23. – С. 133-135.

8. Горохов В. Г. Введение в философию техники / В. Г. Горохов, В. М Розин. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224 с.

9. Кравченко М. В. Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту :/ електронний ресурс / М. В. Кравченко. – Режим доступу : http://www/.kbuara.kharkov.ua/e-book/db/ 2009.

10. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі / В. М. Ярошевська. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 286 с.

11. Воденніков С. А., Тарасов В. К., Румянцев В. Р., Шкляр Т. В. Управління ризиками для збереження життя людей / С.А.Воденніков, В. К.Тарасов, В. Р. Румянцев, Т. В. Шкляр // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 67. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2016. – С. 267-275.

12. Тарасов В. К., Румянцев В. Р. Шляхи вирішення соціальних проблем на виробництві / В. К. Тарасов, В. Р. Румянцев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 62. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2015. – С. 264-270.

DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94504

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941