DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94504

Соціально-психологічні засади виробничої діяльності

Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах

Анотація


В статті здійснено аналіз причин і наслідків соціальних втрат робіт підвищеної небезпеки. Визначено ймовірність нещасних випадків від психологічних і мотиваційних дій працівників. Розглянуто негативний вплив емоцій у колективі та в процесі праці. Наведено психологічну оцінку людини в залежності від типу темпераменту та індивідуальних рис особистості. Запропоновано засоби і заходи підвищення надійності людського чинника в системі "людина-машина-виробниче середовище"

Ключові слова


соціальні втрати; ймовірність; емоції; психологічна оцінка; темперамент; особистість; пропозиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamchuk V. V. Ergonomics. Textbook. - M.: Yuniti-Dana, 1999. -254 с.

Gogìtašvìlì G.G. , Lapin V.M. Care management and risk according to international standards: Navch. posb. - K.: Кnowledge,2007-367с.

Psikhologija bezpeki praci. - Mode of access: mnvk2.at.ua psikhologija... bezpeki praci...

Gusev V. State іnnovatsіyna polіtika: metodologіya formuvannya ta vprovadzhennya [Monografіya] / V. O. Gusev. – Donetsk : Ûgo-Vostok, 2011. – 624 s.

Bulgakov S. N. The philosophy of economy / S. N. Bulgakov. – Moscow: Science, 1990. – 443 p.

Beckherst D. Philosophy of activity / D. Beckherst // Questions of philosophy. – 1996. – № 5. – P. 32-36.

Andrutshenko А. І. Social responsibility: theoretical-methodological aspect of analysis / А. І. Andrutshenko // Bulletin of Kharkov national V. N. Karazin university. – 2009. – Issu 23. – P. 133-135.

Gorokhov V. G. Introduction to philosophy of technique / V. G. Gorokhov, V. M. Rozin. – Moscow: INFRA-M, 1998. – 224 p.

Kravchenko M. V. Ways of improvement of government control safety and labour protection in the system of social security: / [electronic resource] M. V. Kravchenko.

Yaroshevska V. M. L Yaroshevska, V. M. Labour protection in industry / V. M. Yaroshevska. – Kiev: VD «Professional», 2004. – 286 p.

Vodennìkov S. A., Tarasov V. K., Rumyantsev V. R., Shklyar T. V. Management risks to save lives of people / S. A. Vodennìkov, V. K. Tarasov, V.R. Rumyantsev, T.V.. Shklyar // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works / ed. V. G. Voronkovoï. - Issue. 67. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2016. P. 267-275.

Tarasov V. K., Rumyantsev V. R. Solutions to social problems in the production / V.K. Tarasov, V.R. Rumyantsev // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy ": collection of scientific works / ed. V. G. Voronkovoï. - Issue. 62. – Zaporizhzhya, RVV ZDIA, 2015. P. 264-270.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адамчук В. В. Эргономика. Учебное пособие. - М. : Юнити-Дана, 1999г.-254с.

2. Гогіташвілі Г. Г., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. - К. : Знання, 2007. – 367 с.

3. Псисхологія безпеки праці. - Режим доступу : mnvk2.at.ua psikhologija… bezpeki… praci

4. Гусєв В. О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження : [Монографія] / В. О. Гусєв. – Донецьк : Юго-Восток, 2011.– 624с.

5. Булгаков С. Н. Философия хозяйства / С. Н. Булгаков. – М. : Наука, 1990. – 443 с.

6. Бекхерст Д. Философия деятельности / Д. Бекхерст // Вопросы философии. – 1996. – № 5. – С. 32-36.

7. Андрущенко А. І. Соціальна відповідальність : теоретико-методологічний аспект аналізу / А. І. Андрущенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 23. – С. 133-135.

8. Горохов В. Г. Введение в философию техники / В. Г. Горохов, В. М Розин. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 224 с.

9. Кравченко М. В. Шляхи вдосконалення державного регулювання безпеки й охорони праці в системі соціального захисту :/ електронний ресурс / М. В. Кравченко. – Режим доступу : http://www/.kbuara.kharkov.ua/e-book/db/ 2009.

10. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі / В. М. Ярошевська. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 286 с.

11. Воденніков С. А., Тарасов В. К., Румянцев В. Р., Шкляр Т. В. Управління ризиками для збереження життя людей / С.А.Воденніков, В. К.Тарасов, В. Р. Румянцев, Т. В. Шкляр // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 67. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2016. – С. 267-275.

12. Тарасов В. К., Румянцев В. Р. Шляхи вирішення соціальних проблем на виробництві / В. К. Тарасов, В. Р. Румянцев // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» : збірник наукових праць / За ред. В. Г. Воронкової. - Вип. 62. – Запоріжжя, РВВ ЗДІА, 2015. – С. 264-270.

Copyright (c) 2017 Ю. В. Куріс, В. К. Тарасов, А. В. Банах

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941