DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2017.94514

Концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційних проектах

Р. Ф. Сільченко

Анотація


Представлено аналіз концепції удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційному процесі, що реалізується завдяки інформаційно-комунікативним технологіям, які сприяють становленню нової інформаційної інфраструктури. Мета- розробка концепція удосконалення управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційному процесі. Методи – системний, структурно-функціональний та синергетичний методи і підхожди, що дозволили створити концепцію удосконалення управління комунікаціями в іенформаційно-комунікативному просторі. Виявлено понятійно-категоріальний апарат термінів - управління комунікаціями, комунікація, інформація, інформаційна інфраструктура, що складають концепцію. Розроблено нарями удоскоанелння управління комунікаціями в інформаційно-комунікаційному процесі та деякі практичні рекомендації щодо їх удосконалення

Ключові слова


управління комунікаціями; комунікація; інформація; інформаційна інфрастуруктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Bushuyev S. D. Modern podhody k razvitiû metodologij control project. / S. D. Bushuyev, N.S.. Bušueva // Project management and production development : Col. Sciences. /Ed. V.A. Racha. Odessa: 2005. Issue 1 (13). Pp. 5-19.

Voronkova V.G. Ttheoretical and prakseologìčnì principles of forming the concept of project management as effective resource market economy / V.G. Voronkova // Collection of scientific works "Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy" Zaporozhye: RVV ZDIA, Issue 55. 2013. Pp. 19-32.

Teslenko P. A. Èvolûcionno-sinergetičeskaâ project management paradigm/PA. .. Teslenko//Tehnologičeskij audit s rezervy production/Specvypusk, proc. of the MNE "Scientific periodicals of the Slavic countries in a globalized world." Part 1. - Kharkov-"Tehnologičeskji Center", 2012.- No. 4/2 (6).Pp. 9-10.

Project Management: domestic and foreign experience / ed. Sergey Chernov, Valentina Voronkova, Alla Dvìgun, Alexandra Sosnina, Alfredas Chmieliauskas, Erika Vaiginiene, Vaidotas Austeja Viliunas, Pilkaite: [monograph]. -Nikolaev 2015-354 s.

Šlâga O. V. Management: textbook-method. a guide for students of ZDIA economic. specials. Dan. and zaoch. forms of education / O. Šlâga; ZDIA. -Zaporozhye: ZDIA, 2010. -215s.

Voronkova V. G. Philosophy of humanistic management (socio-anthropological dimensions): [Monograph] / V. G. Voronkova. – Zaporizhzhya : RVV ZDIA, 2008. - 254 s.

Voronkova V. G. Philosophy the development of modern society : theoretical and methodological context : [Monograph] / V.G. Voronkova. – Zaporizhzhya : RVV ZDIA, 2012. - 262 s.

Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv : ISPC, 2016. – Pp. 179-191.

Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1. - Ontario, Kanada, 2016. – P. 37-48.

Globalistika: International meždisciplinarnyj ènciklopedičeskij 2012 / Hl. Ed. S. S. Mazur; A. N. Chumakov / M.-St. Petersburg.: IC "Èmma", ID, "Peter", 2006. -1160 s.

Gaponenko A. L., Orlova T. M. Control znaniâmi. How to prevratit′ znaniâ in 2006 / A.L. Gaponenko, T.M. Orlova. – M.: Èksmo, 2008, 400 s.

Kyvliuk O. P. Education kul′utra information society in the context of the reality of globalìzacìjnoï / O. P. Kyvliuk // Humanitarian Bulletin of Zaporizhzhya State Engineering Academy : [GS Sciences etc.] – Zaporizhzhya : publishing ZDIA, 2016. - Issue 67. – Pp. 225-232.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бушуєв С. Д. Современные подходы к развитию методологий управления проектами. / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2005.– № 1(13). – С. 5 – 19.

2. Воронкова В. Г. Теоретичні і праксеологічні засади формування концепції менеджменту проектів як ефективного ресурсу ринкової економіки / В. Г.Воронкова // Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії».- Запоріжжя: РВВ ЗДІА, 2013.- Вип.55. - С.19-32.

3. Тесленко П.А.Эволюционно-синергетическая парадигма управління проектами / П. А. Тесленко // Технологический       аудит и резервы производства / Спецвыпуск, Материалы МНК «Наукова періодика слов’янських країн в умовах глобалізації». Частина 1. – Харьков.- «Технологическйи центр», 2012.-№4/2 (6).- С. 9-10.

4. Управління проектами: вітчизняний і зарубіжний досвід / Під ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової, Алли Двігун, Олександра Сосніна,

Alfredas Chmieliauskas, Erika Vaiginiene, Austeja Pilkaite, Vaidotas Viliunas : [монографія]. - Миколаїв 2015.- 354 с.

5. Шляга О. В. Управління проектами: навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА екон. спец. ден. та заоч. форм навчання / О. В. Шляга ; ЗДІА. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010. - 215 c.

6. Воронкова В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту (соціально-антропологічні виміри): [Монографія] / В. Г. Воронкова. – Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2008. - 254 с.

7. Воронкова В. Г. Філософія розвитку сучасного суспільства: теоретико-методологічний контекст: [Монографія] / В. Г. Воронкова.- Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2012. - 262с.

8. Voronkova Valentina. The Formation of the Concept of Noosphere Development of Modern Society in the Conditions of Information Society. / «Philosophy and Cosmology», Vol. 16.- Kyiv : ISPC, 2016. – P. 179-191.

9. Voronkova Valentina, Maksimenyuk Marina, Nikitenko Vitalina. Humanistic Management in the Context of Philosophic Anthropology: Human Dimension. / «Intellectual Archive», Vol. 5, No. 1. - Ontario, Kanada, 2016. – P.37-48.

10. Глобалистика : Международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред. И. И. Мазур; А. Н. Чумаков.- М. - СПб.- Н.-Й.: ИЦ «Эмма», ИД «Питер», 2006.- 1160 с.

11. Гапоненко А. Л., Орлова Т. М. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А. Л. Гапоненко, Т. М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008, – 400 с.

12. Кивлюк О. П. Освітня кульутра інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності / О. П. Кивлюк // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : [зб.наук.пр.] – Запоріжжя : Вид-во ЗДІА, 2016. - випуск №67. - С.225 - 232.

Copyright (c) 2017 Р. Ф. Сільченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941