DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24126

Управління організаційним знанням: підходи до розуміння сутності

І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська

Анотація


Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до концептуалізації управління організаційними знаннями як процесу свідомого створення, структуризації і використання бази знань компанії в умовах глобалізації, поширення інформаційних технологій, що ознаменувало перехід до епохи, де найціннішим ресурсом організації стають такі інтелектуальні продукти, як "ноу-хау", знання компанії.


Ключові слова


управління знаннями; організаційне знання; креативний менеджмент; економіка знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Управление знаниями: On Knowledge Management: - Антология: / Пер. с англ. под ред.: Д. Болотиной; Р. Пискотиной. –М.: Издательство: Юнайтед Пресс, 2006. - 208 с.

Управление знаниями. Хрестоматия. – 2-е изд. : / Пер. с англ. под ред. Т.Е. Андреевой, Т.Ю. Гутниковой. – СПб.: Высшая школа менеджмента СПбГУ, 2010.- 544 с.

Нонака И. Компания - создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / И. Нонака, Х. Такеучи / Пер. с англ. под ред. А. Трактинского. – М.: Издательство: Олимп-Бизнес, 2003. - 384 с.

Wiig K. Knowledge management 20 years after. The evolution and increasing significance of knowledge management. - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http:// www.krii.com/downloads/KM20 Years Later.pdf.

Управление знаниями в корпорациях : / Б.З. Мильнер, З.П. Румянцева, В.Г. Смирнова, А.В. Блинникова. – М.: Издательство: Дело, 2006. - 304 с.

Коллисон К. Учитесь летать / К. Коллисон, Дж. Парсел : / Пер. с англ .К. Хмелевой. – М.: Издательство: Институт комплексных стратегических исследований, 2006. – 296 с.

Джанетто К. Управление знаниями / К. Джанетто, Э.Уилер. : / Пер. с англ. Е. Пестеревой. – М.: Издательство: Добрая книга, 2005. - 192 с.

Коулопоулос Т.М. Управление знаниями / Т.М. Коулопоулос, К. Фраппаоло : / Пер. с англ. Ю. Трибушной. – М.: Издательство: Эксмо, 2008. - 224 с.

Роу А. Дж. Креативное мышление : / Пер с англ. В. Островского. – М.: Издательство: НТ Пресс, 2007. – 176 с.

Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее: / Пер. англ. А. Константинова. - М.: Классика-XXI, 2005. – 421 с.

Harvard Business Review on Knowledge Management [Harvard Business School Press : / Translated into Russian and edited by D. Bolotina, R. Piskotina. – M.: Publishing House: United Press, 2006. - 208 p.

Knowledge Management. Reader / Translated into Russian and edited by T.Е. Andreyeva, Т.Y. Goutnikova. – St. Petersburg: Higher School of Management St. Petersburg State University, 2010. - 544 p.

Nonaka I. The Knowledge - Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation : / Ikujiro Nonaka and Hirotaka Takeuchі / Translated into Russian and edited by A. Traktinsky. – Moscow : Publishing House: Olymp-Business, 2003. - 384 p.

Wiig K. Knowledge Management 20 Years After. The Evolution and Increasing Significance of Knowledge Management. - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http:// www.krii.com/downloads/KM20 Years Later.pdf.

Knowledge Management in Corporations: / B.Z. Milner, Z.P. Roumyantseva, V.G. Smirnova, A.V. Blinnikova. – Moscow : Publishing House: Business, 2006. - 304 р.

Learning to Fly: Practical Knowledge Management from Leading and Learning Organizations : / / Translated into Russian and edited by K. Khmelyova. – Moscow : Publishing House: Complex Strategic Research Institute, 2006. – 296 p.

Giannetto К. Knowledge Management Toolkit / Karen Giannetto and Anne Wheeler : / Translated into Russian by. Y. Pestereva. – Moscow : Publishing House: Dobraya Kniga, 2005. - 192 p.

Koulopoulos Thomas M. Knowledge Management / Thomas M. Koulopoulos, Carl Frappaolo: / Translated into Russian by Y. Triboushnaya. – Moscow: Publishing House: Eksmo, 2008. - 224 p.

Rowe Alan J. Creative Intelligence / Translated into Russian by V.Ostrovsky. – Moscow: Publishing House: NT Press, 2007. – 176 p.

Florida R. The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure and Everyday Life : / Translated into Russian by A. Konstantinov. – Moscow : Publishing House: Кlassika-XXI, 2005. – 421 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2015 І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941