№ 53 (2013)

Зміст

Філософія

Міжнародний досвід становлення і розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації PDF
В. І. Пожуєв 5-10
Сутність інтелектуального капіталу: підходи до визначення PDF
О. О. Зьолко 11-18
Розвиток соціальної раціональності за часів античності PDF
В. І. Додонова 19-27
Модерна ідентичність і постмодерні ідентифікації: еволюція самовизначення PDF
І. М. Бондаревич 28-34
Взаємозв'язок форми і функцій в композиційно-просторовій структурі дизайну міста: теоретико-методологічний контекст PDF
Т. А. Корнієнко 35-50
Формування системи управління корпоративною безпекою PDF (Русский)
О. С. Мороз, Е. О. Мороз 51-59
Представлення наукового пізнання в фракталі наукової системи України PDF
Л. Ф. Мараховський, І. М. Козубцов 60-68
Креативи освітньої діяльності у взаємодії раціонального та ірраціонального PDF
А. А. Кравченко 69-76
Лабіринти страху старості: проблеми і перспективи PDF
М. М. Мовчан 77-88
Міжкультурна комунікація як системоутворюючий фактор сучасної інформаційної культури: теоретико-методологічний контекст PDF
В. І. Аксьонова 89-100
Екологічна освіта в умовах екологічної кризи PDF
І. П. Пятишева 101-112
Аналіз рівня розвиненості ціннісних орієнтацій студентів-економістів у трансформаційному суспільстві PDF
В. Є. Білогур 113-120
Про фундаментальні суттєвих складових матриці техно-інформаційної цивілізації PDF (Русский)
О. П. Пунченко 121-130
Культурогенная сутність самоідентифікації суб'єкта PDF (Русский)
В. В. Богаченко 131-139
Саморозгортання політичної культури сучасного українського суспільства від політики через громадянськість до людини PDF
В. Г. Воропаєва 140-153
Містична практика ісихії в Україні на зламІ XVI – XVII ст. PDF
С. М. Гуменюк 154-165
Святковий і комп’ютерний світи як альтернативні засоби символічного освоєння культурного буття сучасної людини PDF
О. В. Поправко 166-173
Дилеми системи ВНЗ: мова як цінність VS мови як засобу комунікації PDF
О. В. Яковлєва 174-184
Управління організаційним знанням: підходи до розуміння сутності PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська 185-193
Синергетична методологія культури як єдиного глобального організму PDF
В. В. Мельник 194-203
Концепція символічного поля, практики та габітусу п. Бурдьє: експлікація проблеми комплексності практики PDF
І. В. Карпенко, П. О. Тесленко 204-214
Етнонаціональні та регіональні відносини як рушійна сила розвитку поліетнічного соціуму PDF
М. Ю. Максименюк 215-229
Правові засади громадянського суспільства (на прикладі Європейського суду з прав людини) PDF
С. В. Сидоренко 230-238
Співвідношення морального і вольового у контексті дослідження соціальної активності PDF
Н. М. Ковтун 239-250
Управління інформаційно-комунікативним процесом в умовах глобалізації як об'єкт соціально-філософського аналізу PDF
Л. О. Осипенко 251-260
Сучасна геокультура як соціокультурний феномен PDF
В. О. Нікітенко 261-270
Філософське осмислення науки як визначальної ідеї соціального поступу четвертої верстви PDF
Н. Є. Яцук 271-279