Теоретичні і праксеологічні засади формування концепції менеджменту проектів як ефективного ресурсу ринкової економіки

Автор(и)

  • В. Г. Воронкова Запорізька державна інженерна академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30839/2072-7941.2013.24234

Ключові слова:

менеджмент проектів, проектно-управлінська діяльність, ефективність менеджменту проектами, проектно-орієнтований бізнес, проектно-орієнтований підхід, мережеві проекти, професійні асоціації, управління проектами -ІТ

Анотація

Представлено теоретичні і праксеологічні основи формування концепції менеджменту проектів як невикористаного ресурсу в Україні і філософії керівництва проектами; сформовано концепцію сучасного менеджменту проектів і проаналізовано проблеми менеджменту проектів, що базується на концептуальних принципах ринкової економіки; обґрунтовано напрями розвитку проектно-орієнтованого бізнесу, який знаходиться в основі концепції менеджменту проектів; розкрито напрями удосконалення менеджменту проектів як ефективного ресурсу в розвинутих країнах, напрями підвищення ефективності мережевих проектів і діяльність професійних асоціацій з управління проектами в Україні і за кордоном; досліджено характерні особливості менеджменту проектів в умовах публічного управління і управління проектами-ІТ.

Біографія автора

В. Г. Воронкова, Запорізька державна інженерна академія

Доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук, академік Міжнародної академії наук вищої школи (м.Москва), академік Академії наук соціальних технологій і місцевого самоврядування (м.Москва), завідувач кафедри менеджменту організацій Запорізької державної інженерної академії

Посилання

Батенко Л.П., Завгородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 231с.

Бушуєв, С. Д. Современные подходы к развитию методологий управления проектами. / С. Д. Бушуєв, Н. С. Бушуева // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2005.– № 1(13). – С. 5 – 19.

Бушуєв, С. Д. Модель «PROJECT EXELLENCE» для міжнародної оцінки проектів / С. Д. Бушуєв, К. Л. Жуков // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача. – 2001.– № 1(3). – С. 6 – 11.

Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NSB UA Version 3.0) К. : ІРІДІУМ, 2006. – 208 с.

Бушуєв С.Д. Динамічне лідерство в управлінні проектами: монографія / С.Д. Бушуєв, В.В. Морозов. – К.: Українська асоціація управління проектами, 1999. – 312 с.

Ефремов В.С. Проектное управление: модели и методы принятия решений. В кн. Энциклопедия менеджмента, М.: 1998.

Клиффорд Ф. Грей, Эрик У. Ларсон. Управление проектами: Практическое руководство: Пер. с англ. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 528с.

Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдеррогге Н. Г. Управление проектами: Учеб. пособ. / Под общ. ред. И. И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – с.664.

Пинто Дж. К. Управление проектами / Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. – СПб.: Питер, 2004. – 464с.

Рач В. А. Принципы системного подхода в проектном менеджменте / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. / під ред. В. А. Рача – 2000 – №1 – С. 7 – 9.

Руководство к Своду знаний по управлению проектами (Руководство PMBоK®) Третье издание. – 2004 – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.

Словник-довідник з питань управління проектами / С. Д. Бушуев; Украинская ассоциация управления проектами. –К. :, Ділова Україна, –2001. – 640 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Каравела, 2004. – 344с.

Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе МВА. – М.: Диалектика, 2007. – 480 с.

Batenko L.P., Zavgorodniy A.A., V.V. Lischinskaya. Project Management: Training Manual. - Kyiv: Kyiv National Economic University, 2003. – 231p.

Bushuev S.D. Modern Approaches to development project management methodologies / S.D. Bushuev, N.S. Bushuev // Project Management and Production Development: a collection of research papers / edited by V.A. Racha. - 2001. - № 1 (3). - P. 6 – 11.

Bushuev S.D. Model «Project exellence» for international assessment projects / S.D. Bushuev, K.L. Zhukov // Project Management and Production Development: a collection. papers / Edited by VA Racha. - 2001. - № 1 (3). - P. 6 - 11.

Bushuev S.D. Project Management: The Basics of professional knowledge and competency assessment system of project managers / Bushuev S.D. , N.S. Bushueva (National Competence Baseline, NSB UA Version 3.0) K: ІRІDІUM 2006. – 208p.

Bushuev S.D. Dynamic leadership in project management: monograph / S.D. Bushuev, V. Morozov. - Kyiv: Ukrainian Association of Project Management, 1999. - 312 p.

Efremov V.S. Project management: models and methods of decision-making. In the book. Encyclopedia of Management, Moscow, 1998.

Clifford F. Gray, Erik W. Larson. Project Management: a practical guide: translation from English - Moscow: Publishing House of the "Business and Service", 2003. – 528p.

Mazur I.I., V.D. Shapiro, Olderrogge N.G. Project Management: Textbook. benefits / Edited by I. Mazur. - 2nd edition. - M: Omega-L, 2004. – 664 p.

Pinto J.K. Project Management / Trans. from English V.N. Funtova. - St. Petersburg.: Peter, 2004. – 464 p.

Rach V.A .Principles of systematic approach to project management // Project Management and Production Development: a collection. scientific papers / edited by VA Racha - 2000 - № 1 - P. 7 - 9.

Guide to the Body of Knowledge Project Management (PMBoK Guide ®) Third Edition. - 2004 - Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, PA 19073-3299 USA.

Dictionary of Project Management / S.D. Bushuev, Ukrainian Association management projects. - K.: Business Ukraine, - 2001. - 640 p.

Tarasyuk G.M. Project Management: a manual for students in higher education. - K.: Caravel, 2004. – 344p.

Verzuh E. Project Management: a crash course on program MVA. - Moscow: Dialectics, 2007. - 480 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2014-05-05

Номер

Розділ

Філософія