DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2014.27881

«Суспільство ризику» як наслідок кризи сучасної цивілізації у глобальному вимірі

Valentina Voronkova

Анотація


Аналізуються прояви кризових ситуацій, що привели до появи нового типу «суспільства ризику», що виникло як наслідок кризи сучасної цивілізації у глобальному вимірі. Доведено, що у «суспільстві ризику» кристалізуються всі проблеми сучасного соціуму, що привели до появи ризиків – організаційних, технологічних, екологічних, цивілізаційних, глобальних, в яких зосереджуються всі суперечності цивілізації. Криза сучасної цивілізації в глобальному вимірі сприяє появі глобалізаційних процесів - глобалізації ризиків, антропологічних катастроф, різноманітних форм дестабілізації і руйнації соціуму у всіх сферах суспільного життя. Обгрунтвоано, що порушення у соціальній системі приводять до розхитування системи, її дезінтеграції, перманентної конфліктності геополітичних інтересів, появи патології в різних формах - організаційних відносинах, управлінських рішеннях, управлінських командах, діях геополітичних акторів, які приводять до воєнних дій задля вирішення своїх геополітичних інтересів


Ключові слова


«общество риска»; современная цивилизация; глобальное измерение; кризи; концепции кризисов; кризис цивилизации; типология рисков

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ulrich, Beck (1994). From an industrial society to risk. Мoscow, THЕSIS.5. 161-168.

Janicki, O.N. (1996). Environmental movement inRussia. Critique. M.:InstituteofSociology, 1996. - P. 27

Beck, U. Risk Society (2000). On the way to another modernity. Moscow, Progress-Tradition, 2000. - P.56.

Luhmann, N. (1994). The concept of risk / Moskow: «THESIS». 5, 141.

Giddens, A. (1994). Fate, risk and safety / Moskow: «THESIS». 5, 41.

Vlasov, V.I. (2014). Evolution of views to global transformations (historical aspect). Karelia scientific journal, 1(6), 80-83.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бек, У. От индустриального общества к обществу риска [Текст ] / У.Бек. - М.: THESIS, 1994. - № 5. – С.45.

2. Яницкий, О.Н. Экологическое движение в России. Критический анализ [Текст] / О.Н.Яницкий. – М.: Институт социологии РАН, 1996. – С.27

3. Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну [Текст] / У.Бек. - М.: Прогресс-Традиция, 2000.- С.56.

4. Луман, Н. Понятие риска [Текст] / Н.Луман // М.: THESIS, 1994. - № 5. – С.141.

5. Гидденс, Э. Судьба, риск и безопасность [Текст] / Э.Гидденс // М.: THESIS, 1994. - № 5. – С.41.

6. Власов, В.И. Эволюция взглядов на глобальные трансформации (историчсекий аспект) [Текст ] / В.И.Власов // Карельский научный журнал.- 2014.- №1 (6) .- С.80-83.

Copyright (c) 2015 Valentina Voronkova

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941