DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86504

Становлення і розвиток теорії клієнт-центрованої терапії К. Роджерса та її гуманістичний зміст

Л. А. Шаповалова

Анотація


В статті дається аналіз становлення і розвитку теорії клієнт-центрованої терапії К.Роджерса та виявлення її гуманістичного змісту. Концепція К. Роджерса передбачає ефективний інстрементарій, що дозволяє «збирати індивідуума воєдино» і гармонізувати його відносини з оточуючим світом. В основі концепції гуманізації (віра в устремління людини до самоактуалізації та професійний інтерес терапевта до духовного світу людини). Дані методи «лікування» індивіда дозволяють вирішувати внутрішні конфлікти людини і давати надію на виживання людини як виду.


Ключові слова


К.Роджерс; психотерапія; теорія клієнт-центрованої терапії; недирективне клієнт-центроване консультування; гуманізм

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Romenec′ V.A., Manoha I.P. History of the psychology of the 20th century: textbook. the Guide / V. A. Romenec′, I. P. Manoha. - K. : Lybid, 1998. - 992 s.

History of philosophy: the encyclopedia. MN. : Interpresservis; Book House, 2002. - P. 626.

Rogers Carl. Client-Centered Therapy. - Cambridge Massachusetts : The Ri verside Press, 1951. - S. 430.

Kisker K. P., Frajberger G., Rose G. K., Wolfe E. Psychiatry. Psychosomatica. Psihoterapiâ / K. P. Kisker, G. Frajberger, G. K. Rose, E. Wolfe. - M. : Aleteja, 1999. - 504 s.

Kloninger S. Personality theory : human cognition. 3- ed. / S. Kloninger. – Spb : Piter, 2003. - 720 s.

Beck A., Rash A., Shaw B., Emery G. Cognitive therapy of depression / A. Beck, A. Rush, B. Shaw, G. Emery. – Spb : Peter. 2003. - 304 s.

Anan'ev B. G. About the problems of modern about the human nature. 2-nd Edition / B. Ananev. – Spb : Piter, 2001. – 272 s.

Myers D. Social psychology. 6- ed. perab. and extras. / D. Myers. – Spb : Piter, 2002.-752 p.

Miller S. Dvelopmental psychology: research methods / S. Miller. – Spb : Piter, 2002. - 454 s.

Calvin S. Hall, Lindsay Gardner. Personality theory. Lane. with engl. I.B. Grinshpun.-M.: IZD-vo "EKSMO-press, 1999.-592 s.

Rodzhers K. Iskusstvo konsul’tirovanija i terapii: Per. s angl. – M.: Aprel’ Press, Jeksmo, 2002. – 976 s.

Rodzhers K. R. Vzgljad na psihoterapiju. Stanovlenie cheloveka. – M.: Izdatel’skaja gruppa «Progress», «Univers», 1994. – 480 s.

H’ell L., Zigler D. Teorii lichnosti. Osnovnye polozhenija, issledovanija i primenenie. – SPb.: Piter, 2003. – 608 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Роменець В. А., Маноха І. П. Історія психології ХХ століття : Навч. посібник / В. А. Роменець, І. П. Маноха. - К. : Либідь, 1998.- 992 с.

 

2. История философии : Энциклопедия. Мн. : Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. – С. 626.

 

3. Rogers Carl. Client-Centered Therapy. - Cambridge Massachusetts: The Riverside Press, 1951. - S.430.

 

4. Кискер К. П., Фрайбергер Г., Розе Г. К., Вульф Э. Психиатрия. Психосоматика, Психотерапия. - М. : Алетейа, 1999.- 504 с.

 

5. Клонингер С. Теории личности : познание человека. 3-е изд. / С. Клонингер. - СПб : Питер, 2003. - 720 с.

 

6. Бек А., Раш А., Шо Б., Эмери Г. Когнитивная терапия депрессии / А. Бек, А. Раш, Б. Шо, Г. Эмери.- Спб : Питер. 2003.- 304 с.

 

7. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. 2-е издание / Б. Г. Ананьев. - Спб : Питер, 2001.- 272 с.

 

8. Майерс Д. Социальная психология. 6-е изд., пераб. и доп. / Д. Майерс. - Спб : Питер, 2002.- 752 с.

 

9. Миллер С. Психология развития : методы исследования / С. Миллер. – Спб : Питер, 2002. - 454 с.

 

10. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарднер. Теории личности. Пер. с англ. И.Б.Гриншпун.- М.: ЗАО Изд -во «ЭКСМО-ПРЕСС», 1999.- 592 с.

 

11. Роджерс К. Искусство консультирования и терапии: Пер. с англ. – М.: Апрель Пресс, Эксмо, 2002. – 976 с.

 

12. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с.

 

13. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и применение. – СПб.: Питер, 2003. – 608 с. 8. Швырев В. С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. – М.: Наука, 1978. – 382 с.

Copyright (c) 2016 Л. А. Шаповалова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941