DOI: https://doi.org/10.30839/2072-7941.2016.86844

Теоретичні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час

Л. В. Клименко, Муц Луай Файсал

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час. Розглянуто основні питання, необхідні для системного аналізу даного питання, а саме: діяльність, навчально-пізнавальна діяльність студентів в аудиторний і прозааудиторний час, управління, управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів, мета, мотив, організація, контроль, облік, планування, самостійна робота. Розглянуто підходи до організації даного виду навчального пізнання, представлено визначення самостійної роботи з позиції системного підходу з метою наступного її упорядкування.


Ключові слова


діяльність; управління; планування; організація; самостійна робота; навчально-пізнавальна діяльність студентів у позааудиторний час

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Boiko A.I. Philosophy of upgrading education in the system of market transformation: the World-philosophical analysis / A.I.- K.: Knowledge of Ukraine, 2009. -379 s.

Law of Ukraine "On higher education"/Supreme Council (BD), 2014, Pp. 37-38,

Klepko S. F. Ideal osìvčenostì for human beings in the 21st stollìttì: metaosvìta / S. F. Klepko /Bulletin of KNU names.- No. 992.- Pp. 94-100.

Kremen V. G. Education and science in Ukraine – the innovative aspects. Strategy. Implementation. Results / V.G. Kremin. K.: Diploma, 2005 – 448 s.

Kultaêva M. D. Futurologìčnì exploration of modern philosophy of education: theoretical construct and challenges their implementation / M.D. Kultaêva // Philosophical thought. 2012.-No 4. - Pp. 27-39.

Kucheraviy A. Fundamentals of independent educational activity: textbook. guidances. /A. Kinky, M. Balko. – Donetsk: DÛÌ LDUVS. E. O. Dìdorenka, 2010. -200 s.

Podmazin S.I. Ličnostno--orientirovanne Social′no obrazovanie filosofskoe: issledovanie. – Zaporizhzhya : Prosvita. -2000. -250 s.

Skotna N. The essence of globalization and its impact on the development of education in Ukraine / N. Skotna // Lûdinoznavčì the Studio. Philosophy/ -2012-Issue. 265. Pp. 71-83.

Sergei Terepyshchy. Modern educational landscapes: monograph / Sergey Terepyshchy / – Kyiv: Phoenix, 2016-309 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бойко А. І. Філософія модернізації освіти в системі ринкових трансформацій: Світоглядно-філософський аналіз / А. І. Бойко- К. : Знання України, 2009. - 379 с.

2. Закон України «Про вищу освіту» / Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, №37-38,

3. Клепко С. Ф. Ідеал освіченості для людини у ХХІ столлітті: метаосвіта / С. Ф. Клепко / Вісник ХНУ імена В.Н.Каразіна.- 2012.- № 992.- С.94 - 100.

4. Кремень В. Г. Освіта і наука в Україні – інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В. Г. Кремень. К.: Грамота, 2005.- 448 с.

5. Култаєва М.Д. Футурологічні розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови і проблеми їх здійснення / М. Култаєва // Філософська думка. - 2012.- № 4.- С.27 - 39.

6. Кучерявий А. О. Основи самостійної навчальної діяльності : навч. посіб. / А. О. Кучерявий, М. В. Балко. – Донецьк : ДЮІ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2010. – 200 с.

7. Подмазин С.И. Личностно-ориентированне образование : Социально-философское исследование.- Запорожье : Просвіта. - 2000.- 250 с.

8. Скотна Н. Суть глобалізації та її вплив на розвиток освіти в Україні / Н.Скотна // Людинознавчі студії. Філософія.- 2012.- Вип. 265.- С. 71 - 83.

9. Терепищий Сергій. Сучасні освітні ландшафти : Монографія / Сергій Терепищий – Київ : Фенікс, 2016.- 309 с.

Copyright (c) 2016 Л. В. Клименко, Муц Луай Файсал

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (print) 2072-1692, ISSN (on-line) 2072-7941