Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 67 (2016)

Зміст

Філософія

Концепція розвитку проектно-орієнтованого бізнесу в умовах цифрової трансформації до smart-суспільствa PDF
В. Г. Воронкова, Т. П. Романенко, Регина Андрюкайтене 13-27
Динаміка ноосферизації освіти інформаційної цивілізації PDF (Русский)
О. П. Пунченко, Н. Е. Шилина 28-39
Cпін-офф-технології сценарування в мобілізації споживачів і політичних прихильників PDF
М. А. Лепський 40-48
Виклики і загрози при впровадженні відкритих інформаційно-комунікаційних науково-освітніх систем та технологій PDF
О. В. Соснін 49-58
Становлення і розвиток теорії клієнт-центрованої терапії К. Роджерса та її гуманістичний зміст PDF (Русский)
Л. А. Шаповалова 59-70
Методологічний потенціал теорії аутопоезису в становленні нової парадигми гуманізму PDF
С. О. Силкіна 71-80
Аспекти осягнення суспільного ідеалу в сучасній Україні PDF (English)
Lydia Chorna 81-88
Екологічний туризм як чинник розвитку сучасного суспільства PDF
І. В. Халімовська 89-96
Life strategies of modern ukrainian students: methodological approaches and classification PDF (English)
Iulia Zablotska 97-104
Концептосфера світоглядного потенціалу гуманітарної освіти як фактор модернізації сучасної україни та інформаційного суспільства PDF
Т. М. Черниш 105-118
Риси релігійної культури майбутнього : соціально-філософська антиципація PDF
І. І. Капріцин 119-130
Поняття толерантності в історичному контексті та особливості її формування у студентської молоді PDF
Л. С. Банах, І. А. Ільчук 131-140
Філософія господарства: природні смисли діяльності людини PDF (English)
Evgenija Levcheniuk 141-149
Змістовна поліфонічність поняття «сучасне суспільство»: спроба філософського узагальнення PDF
О. В. Крицький 150-159
Проблема становлення особистості в світі спорту з позиції філософської антропології PDF (English)
Vlada Bilogur 160-168
Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах PDF
Н. О. Рєзанова 169-181
Формування концепції маркетингу соціальних послуг в умовах інформатизації, інтелектуалізації та інтернет-економіки PDF
М. Ю. Максименюк 182-190
Щодо теоретичного аналізу і уточнення поняття «управлінська пара» як основи розвитку та удосконалення публічного управління PDF
Д. І. Дзвінчук, О. В. Лютий, В. П. Петренко 191-202
Психологічний вплив та засоби протидії небажаному впливу: практичні аспекти PDF
О. Г. Богуславська 203-213
Феномен жіночої святості: філософсько-релігійний дискурс PDF
Г. П. Макушинська 214-224
Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності PDF
О. П. Кивлюк 225-232
Пантеїзм як основа світогляду і поетики О. Олеся PDF
І. В. Чернова 233-241
Теоретичні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів у позааудиторний час PDF (Русский)
Л. В. Клименко, Муц Луай Файсал 242-250
Формування культурно-соціальної компетентності у процесі вивчення англійської мови: аспекти інформаційного суспільства PDF (English)
Vitalina Nikitenko 251-257
Інформаційно-комуніативна культура особистості та проблеми її віртуалізації: соціально-філософські виміри PDF
В. В. Мельник 258-266
Управління ризиками для збереження життя людей PDF
С. А. Воденніков, В. К. Тарасов, В. Р. Румянцев, Т. В. Шкляр 267-275