Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Автор: колектив авторів

Видавництво: РВВ « ЗДІА»

Рік видання: 2000

Сторінок: 290

Мова: українська, російська, англійська

Формат: pdf

Офіційний сайт видавця: посилання

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований в 2000р. і сприяє виробленню нових міждисциплінарних засад гуманітарних досліджень, обміну практичним досвідом їх проведення, виробленню нових підходів  до гуманітаризації в епоху глобалізації, яка направлена на адаптацію гуманітарної науки і освіти до нових умов інформаційного суспільства, що еволюціонує до «суспільства знань».

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» сприяє розробці концепції гуманітаризації у ВНЗ, формуванню цілісності особистості та подоланню деструктивних явищ в сучасному соціумі. Збірник наукових праць допомагає орієнтуватися в проблемах сучасного соціуму, проникненню у закономірності і тенденції його розвитку, допомагає орієнтуватися в подіях сучасного розвитку, знаходити відповіді на питання сьогоднішнього дня. У кожному номері - пізнавальні філософські матеріали про пошуки  смислу життя та складні управлінські проблеми. Статті підготовлені видатними філософами України та філософами-початківцями. Кожний номер цікавий за своїм прикладним гуманітарним змістом і спрямованістю, тому для нас важливими є статті, що аналізують складні гуманітарні проблеми, які вирішуються за допомогою самих сучасних методів та інноваційних методик. Для сучасних гуманітарних досліджень важливими є дві задачі: 1) прикладний характер гуманітарних досліджень; 2) міждисциплінарний  підхід у виборі теми, методів і методик дослідження.

Збірник наукових праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» заснований у 2001 році видавцем Запорізької державної інженерної академії. Серед основоположників збірника наукових праць видатні українські вчені В.Воронкова, В.Вандишев, О.Пунченко, І.Карпенко. Збірник наукових праць публікує оригінальні статті з  соціальної філософії з акцентом на аналізі методології соціальної філософії,  філософії управління, філософії глобалізації,  управлінської і філософської антропології,  що аналізуються з синергетичної методології і виходять на ноосферний розвиток. Збірник наукових праць аналізує сучасну проблематику - ноосфера регіону, самоуправлінське суспільство, управлінська антропологія, філософія глобалізації, філософія людини, філософія економіки, культурна глобалізація, стабільний розвиток соціуму. Крім фундаментальних статей з соціальної філософії, збірник наукових праць аналізує тематичні оглядові статті, написані за дорученням  редколегії, рецензії наукових монографій, дає аналіз наукових конференцій. Запрошуються до представлення рукописів для опублікування в збірнику наукових праць вчені з вищих навчальних закладів, іноземні автори. Збірник наукових праць відкриває рубрику гуманітарних досліджень  «Наукове життя в регіонах України», що націлене на вирішення проблем у сфері соціального конструювання, соціального управління, соціального інжинірингу.

Збірнику присвоєний міжнародний стандартний номер видання ISSN   2072-1692.  Тому головним критерієм для прийняття рішення про публікацію є слідування самим високим стандартам світової гуманітарної науки.


Зображення домашньої сторінки журналу

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 69 (2017)

Зміст

Соціальна філософія та філософія історії

Діалектика глокалізації в епоху пізнього модерну PDF (Русский)
В. В. Анохина 11-16
Європейська традиція національної ідентичності, розуміння патріотизму та комплексної інтегративності у контексті суспільних стратегій України PDF
А. В. Білецька 17-24
Метафізичні засади спорту як оптимуму буття PDF (English)
Vlada Bilohur 25-30
Феномен тілесності в аспекті кіберкультури PDF (Русский)
В. В. Богаченко 31-36
Проблема систематизації філософських категорій: історико-філософська концептуалізація PDF (English)
Fedor Vlasenko 37-43
Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного нооменеджменту у сучасну епоху PDF
В. Г. Воронкова, Регіна Андрюкайтене, М. Ю. Максименюк 44-50
Соціальні практики маніпуляції свідомістю молоді PDF
О. О. Гончарова 51-56
Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства PDF
Ю. Є. Гречка, К. Г. Нікітенко, Л. Д. Осіпова 57-63
Упровадження інформаційних технологій у процес викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах PDF
Л. С. Дзевицька 64-68
Віртуальна реальність суспільства постмодерну як соціокультурне тло соціалізації «людини інформаційної» PDF
О. П. Дзьобань, О. В. Соснін 69-76
Філософське розуміння змісту соціальної медицини PDF
В. А. Жадько, П. О. Бідзіля 77-84
Концепт толерантності в когнітивно-дискурсійному аспекті PDF
І. А. Ільчук, Л. С. Банах 85-97
Суб’єктивний фактор як детермінанта життєвлаштування суспільства PDF (Русский)
Ч. С. Кирвель, П. А. Водопьянов 98-104
Інформаціоналізм як складова формування ідеології інформаційного суспільства PDF
М. О. Кириченко 105-111
Нооісторія і ноонауки про можливість другого українського одуховлення світу PDF
К. В. Корсак, Ю. К. Корсак 112-118
Соціально-біологічні передумови формування суб’єктів громадянського суспільства PDF
С. К. Костючков 119-124
Соціально-філософські погляди на проблему суїциду PDF
Л. В. Кримець 125-129
Інформаційно-комунікативні техлогії у розвитку туристичного бізнесу: глобалізаційний контекст PDF
В. О. Нікітенко, Е. К. Нікітенко 130-135
Мова як предмет філософської рефлексії: особливості й закономірності PDF
Л. П. Погасій 136-140
Стигматизація жертви як інструмент переходу від "міфічного" насилля до "божественного" PDF
В. М. Слюсар 141-146
Концепція інноваційної особистості як соціокультурного феномена PDF
О. В. Старовойт 147-152
Блоги і вікі: ціннісна амбівалентність PDF
І. В. Страшко 153-160
Інформаційна діяльність християнських конфесій сучасної України у телевізійному просторі: функціональні, жанрові, змістові виміри PDF
С. В. Филипчук 161-166

Філософія культури

Формування культури особистості в умовах інформаційно – освітнього простору: культурологічний аспект PDF
С. І. Кириєнко 167-173
Smart – технології як фактор розвитку сучасного дизайну PDF
І. С. Рижова 174-183

Філософія освіти

Гострі кути реалізації концепції «Нової української школи» у дискурсі ідеї глобальної освіти PDF
Гао Вейчжень 184-188

Філософія економіки та управління

Особливості та технології прийняття і впровадження політичних рішень в умовах сьогодення PDF
Т. І. Сергієнко 189-194
Новий публічний менеджмент як концепція публічого управління PDF
І. Г. Шавкун, Я. С. Дибчинська 195-201